, > , , , , > , 2016 , 2016

, 2016 , 2016 .: , 2016 , , , 2016 :.2016 , 2016

{ ۈ ﮕﮯ ●● ۈכ ۶ﭣ ..!! .........כﮗ כﮗ כﮗ כﮗ . . $46●$5{$ #Ḿ#ϊsћ3Ł$5~ ﯓ כ ۄړډڪ כ ●~{ . . ## #Ḿ#ϊsћ3Ł !

 
LinkBack
12-12-2015, 05:40 AM   #1
 2016 , , , ,

[c=1]{ ۈ[c=#800040] ﮕﮯ[/c] [c=14]●[/c][c=15]●[/c] ۈכ [c=#800040]۶ﭣ[/c] ..!![/c]
[c=0].........[/c][c=#800040][c=1]כﮗ[/c] [c=14]כﮗ[/c] [c=15]כﮗ[/c] [c=16]כﮗ[/c][/c]
.
.
$46●$5{$ [c=16][a=46]#Ḿ#ϊsћ3Ł[/a=#910000][/c]$5~
[c=#710000] ﯓ כ[/c=#FF2828] [c=16][a=46]ۄړډڪ[/a=#A60000][/c] [c=#FF0000]כ ●~{[/c=#9F0000]
.
.
[c=63]##[/c=29][c=14][/c] [c=63]#Ḿ[/c]#ϊsћ3Ł [a=14] [/a][a=63] [/a]
[c=14]![[/c] [c=#BF00BF][/c] [c=14]]![/c] [c=63] ڪ [/c][c=#C100C1]ٺٺ[/c] [c=14]..!![/c]
.
.
$28$27$7~$51ﮯ$7~$27$58$28
$51ﮯ $7~ $51 $27.$28. $51ﮯ $7~$27$28
.
.
[c=1][c=4][/c] כڪ [c=4] כ ڪ [/c] .. !![/c]
[c=4] [c=1] ڪ[/c] [c=1]۶ [/c] .. (u)[/c]
.
.
##$,#FF0080 $ $,32 $ $,#00DDDD $14,0 #Ḿ#ϊsћ3Ł ..≈$#FF0080$#00F0F0~ $#FF0080$15
[c=14]ڪ [c=#FF0080][/c] [c=1][a=23][][/a]ڪ [a=#00ECEC][טּ][/a]..[c=9]~≈[/c][/c][/c]
.
.
$1 $#FF0080 $1 ܘ [ $#FF0080 $1]
$#FF0080$1,,$#FF0080 $1,,$#FF0080$1..! $#FF0080 $1 $#FF0080..!
.
.
[c=1][a=1] [/a][a=4] [/a] [a=4]͒[/a] [c=4]"[/c][c=4]"[/c] [c=4][/c] ܒ [c=4][/c]ܒ[/c]
[c=1][a=1] [/a][a=4] [/a] [c=4]ﮚ[/c] [c=4][/c] ܑܑ[/c]
.
.
[c=1] ][[c=44][/c]][ [c=4][/c][c=4]ﮯ[/c] ﮧ[c=4]~[/c][/c]
[c=1][c=1] כ [/c] ][[c=4] ﮯ[/c] ][ [c=4]۶[/c] ﮧ[c=4]~[/c][/c]
.
.
[c=1] .. ﮯ [[c=14]۶ﮯ [/c]ﮯ] ۋ.. { [c=14]ۋﮯ [/c]~[/c]
[c=1] ﯛڪ .[a=14].}[/a] [c=14]ﯛ [/c]ﯛﮯ [[c=14]ﭯ[/c]] ڪ ..} ~ [/c]
.
.
[a=1] [/a=0]#Ḿ#ϊsћ3Ł [c=14]●[/c][c=1]●[/c]
$1 $14ﮩ $1 "$14ﮯ$1" ! ڪטּ ..$14 ﮧ .. ۆ $1ۈ
.
.
[c=4][c=14]..[/c] [c=14] [/c][c=15][/c][/c]
[c=4][c=14] [/c][c=4][c=14] [/c][a=4][a=14] [/a] [/a][/c] [c=14] [/c] ? [c=4] [/c][/c]
.
.
[c=55][/c] : [c=14]ڪ[/c] " [c=14][a=55][/a][/c] " [c=14][/c] .. [c=14]ڪ[/c] - [c=55][/c]
[c=14]ٺڪ[/c] - [c=55]ٺ[/c] . [c=55][/c]/ [c=55][a=14]ٺ[/a][/c] [c=14][a=55]ۈ[/a][/c] [c=14][/c]
.
.
$3 ﮯ [a=#8FEC80] ﮛ[/a] : #ﮧ $#9FED7E
$50 ۊ ڪ :$3 #ﮛ║[c=3][a=50]●[/a][/c]
.
.
[a=#7B9B64][c=0] ‼[/c][/a=#D1362E] #$14
[c=#7B9B64]ﮱ ﮱ [/c] [c=#D1362E]ۋﮧ[/c]
.
.
[c=#000000](W)[/c] [c=#000000] [a=14]ڪ ڪ[/a=16]} [/c] [a=1][c=14] [/c=15][/a]
[c=#000000] ڪ [ [a=14][/a=15] ] ڪ [/c]
.
.
. [c=1] #$10Ḿ$#ϊsћ3Ł 。 [c=10]●[/c] (W) [/c]
[c=14]ﮔ ڦ [c=1]ǘ[/c].. ۈ ۈ [c=10][/c]../ ۈ ﮧ[/c]
.
.
[c=1][c=4]~[/c]Ḿϊsћ3Ł [a=4]$4-$[/a][/c]$
[c=1]ڪ (L) Α ] * ..[/c]
.
.
[c=1] ﮧ [a=1][c=1] [/c][/a=0] ﮯ [[c=14]טּﮯ[/c]][/c]
[c=14] ﮧ [c=1]●[/c] [c=1] [/c] [c=1]●[/c][/c]
.
.
[c=#D90000] .." [c=14] [/c] . ! [ [c=14][/c] ][/c]
[c=#D90000]" . ! [c=14] [/c] .. " [[c=14] [/c] ][/c]
.
.
[c=14] [c=57][ [/c] [c=57]][/c] [c=57] ..![/c][/c]
[c=14][c=57]{ .. [/c] [a=57][c=15][/c][/a] [c=57] [/c]~[/c]
.
.
[c=1][/c] [c=#FF8811]ۂ[/c] [c=#808080] ڪ[/c] [c=1][/c] [c=#FF870F][/c] [c=#808080]ﮔ..~[/c]
[c=#FF8306]ﮔ[/c] [c=1][/c] [c=#808080]ﮔ[/c] [c=#FF870F][/c] [c=1] [/c] [c=#FF8409]..[/c]
.
.
[c=1][a=34]●[/a][/c][c=34][a=1]●[/a][/c] [c=1]#Ḿ#ϊsћ3Ł[/c] [c=34]~[/c]
[c=34]TнiиKiиg[/c] [c=1]σf Чσч[/c] [c=1]αℓℓ Tнε[/c] [c=34]TIME[/c] (W) $
.
.
[c=46]|[/c][a=1] [/a][a=14] [/a][c=46] [/c]#Ḿ#ϊsћ3Ł $
$1Trύє $,1 $,4 #$0ĻoνӘ#$,1 $,0 @$1йѐνer@ Eйḓ [$4<3$1] √~
.
.
*[c=1][/c][c=3][a=3]|[/a][/c][c=1][/c][c=3][/c][c=1][a=1]|[/a][/c][c=3][/c][c=1]#Ḿ#ϊsћ3Ł [/c]
$1Iм Tiяeđ of Tячiиg$3,,$1Iм Tiяeđ oF Cячiиg$3,,$1I Kиσω i Hαve Bεεŋ SмiLiиg [c=0][a=3] Bυт iиsiđe iм #Dчiήg [/a=32][/c]$
.
.
[c=4][c=1][c=4][/c][c=14][/c][/c][/c] [a=#FF0000] [/a][a=14] [/a][a=1] [/a] [c=1]#Ḿ#ϊsћ3Ł[/c][c=4][/c] [c=4]$1$[/c]
[c=1] Tћя's 'Иεvέя' ά [ [a=4]$0 Яigћт Tiмё$ [/a] ]..#[c=35]Ξ[/c]# Tσ Sαч Gσσđβчε [c=4]**[/c][/c]
.
.

j,fd;hj 2016 < tn hlhk hggi td


 
 RSS Feeds - - - -

Powered by vBulletin
- 7obna.com

SEO by vBSEO